ข่าวสาร

Share

- 14 มิ.ย. 2562 / ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์กับหน่วยงานดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (click)

- 1 เม.ย. 2562/ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราสาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1 (click) /

                        เอกสารยืนยันเช้าร่วมการประชุม (click)

- 1 พ.ย. 2561/ เปิดรับสมัครการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562

- 15 ต.ค. 2561 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน