เกี่ยวกับโครงการ

Share

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครู นักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในด้านดาราศาสตร์ อันเป็นประตูสู่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

        ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2558 - 2561 ที่ผ่านมี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 360 โรงเรียน จากทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้คิดริเริ่มที่จะจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่ายจากทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชุน ร่วมไปถึงการพัฒนาโครงงานวิจัยทางดาราศาสตร์ในระดับพื้นฐานหรือยุววิจัยในโรงเรียนอีกด้วย

        สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายอยู่แล้วทั่วประเทศกว่า 360 โรงเรียน ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในโรงเรียน หรือแม้กระทั่งการขยายผลไปยังชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ไปจนถึงการเรียนรู้ในรูปแบบชมรมดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมครูและนักเรียนที่มีความชอบและใจรักในดาราศาสตร์ โดยอาศัยกิจกรรมดาราศาสตร์เป็นสื่อนำ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบชมรม ไปจนถึงการศึกษาที่ลึกขึ้นจนก้าวไปสู่การศึกษาในรูปแบบโครงงานหรือยุววิจัยดาราศาสตร์ในโรงเรียนได้ เกิดการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนอย่างแพร่หลาย

3. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้และศึกษาดาราศาสตร์ในรูปแบบโครงงาน

4. เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนเกิดความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์

5. เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย

            ครูจากโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ 77จังหวัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งมีการดำเนินงานต่อเนื่องกัน 2ส่วน ได้แก่

4.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

1. ผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน           จำนวน 60ผลงาน

               (ครูที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน)

1.1 กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน            (คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

1.2 กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน                            (คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

1.3 กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน (คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

 

2. ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)          จำนวน 40คน

    (นักเรียนหรือครูที่สนใจด้านดาราศาสตร์)

4.2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานดาราศาสตร์ประเทศเกาหลี     

            ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 9เรื่อง จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2562