ลงทะบียน

Share

 

ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

 

 

ลงทะเบียน

ผู้ไม่นำเสนอผลงาน

 

  • การลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์ให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน นำเสนอกิจกรรมดาราศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อ,รายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมการนำเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์

 

 

  • การลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับครู นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานสามารถเข้าฟังการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน และค่าอาหารกลางวัน ระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
  • ผู้ไม่นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก