สดร. เดินหน้ากระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ มอบกล้องโทรทรรศน์เพิ่มอีก 100 โรงเรียน รวมแล้วกว่า 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด ในปี 2560 พร้อมเปิดตัว “มุมดาราศาสตร์” ในโรงเรียน หนุนนโยบายรัฐลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Share

15 พฤษภาคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดอีก 100 โรงเรียน จาก 53 จังหวัด รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เผยยอดรวมปี 2560 ร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด ทุกโรงเรียนใช้เป็นและนำไปใช้จริง ตื่นตัวเกินคาดโดยเฉพาะช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ตั้งเป้าให้ครบ 77 จังหวัด ภายในปี 2561 สนองนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” พร้อมเปิดตัว “มุมดาราศาสตร์” ในโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

 

        สดร. จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ตามโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำปี 2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ให้แก่คณะครูและผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี  

        รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึงรายละเอียของโครงการฯ ว่า สดร. จัดโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้าขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ในสองปีแรก ได้ดำเนินการส่งมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปแล้ว 160 โรงเรียน ใน 61 จังหวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง แต่ละโรงเรียน มีการนำอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ นำไปต่อยอดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนและชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย 

        สำหรับปี 2560 นับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 โรงเรียน ใน 53 จังหวัด กำหนดจัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมจัดฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 1 ในวันนี้ จำนวน 50 โรงเรียน ใน 28  จังหวัด และจะดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 อีก 50 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด รวมผลการดำเนินงานใน 3 ปีแรก 260 โรงเรียน ใน 73 จังหวัด และจะเดินหน้าให้ครบ 77 จังหวัด ภายในปี 2561 นอกจากนี้ ได้การขยายผลโครงการ เกิดเป็นโครงการ “มุมดาราศาสตร์” มอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางดาราศาสตร์ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “มุมดาราศาสตร์” ในปีแรกนี้ อีกจำนวน 100 โรงเรียน ใน 50 จังหวัด ซึ่งจัดให้มีพิธีรับมอบสื่อฯดังกล่าวในวันนี้ด้วย รศ.บุญรักษา กล่าว

        นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี กล่าวว่า โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งมั่นของ สดร. ในการนำดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแรกๆ ของวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ ให้กระจายไปทุกพื้นที่ในประเทศ และยังขยายผลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ลงสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย 

        ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องฯพร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในวันนี้ หวังว่าผู้แทนทุกโรงเรียนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปต่อยอด ขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งช่วยถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรท่านอื่น ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  นายสมชายกล่าว

 

รศ. บุญรักษา  สุนทรธรรม

ผอ. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

        อาจารย์จารุวรรณ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ทราบข่าวจากแฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่ามีการขยายเวลาการรับสมัครโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ จึงรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รู้สึกดีใจแทนเด็ก ๆ ที่จะมีกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับใช้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับมาถือเป็นตัวแรกในโรงเรียน โดยปกติแล้วจะจัดกิจกรรมค่ายแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พานักเรียนไปดูดาวตามแหล่งธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น โครงการยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก ล่องเรือดูระบบนิเวศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนจะนำไปจัดกิจกรรมสังเกตปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในชุมชนต่อไป

 

        อาจารย์สายใหม ภารประดับ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จ.ชลบุรี กล่าวว่า ดีใจมากที่โรงเรียนได้รับคัดเลือก อยากให้เด็กนักเรียนมีกล้องโทรทรรศน์ใช้ และจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์แก่นักเรียนในระดับประถม ส่วนตัวชอบเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์และติดตามข่าวสารดาราศาสตร์จากทางเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันฯ มาตลอด ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นและขั้นกลาง กับทาง สดร. ด้วย สำหรับกล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปให้ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นกิจกรรมแรก อยากให้นักเรียนได้ดูดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

        ด้านอาจารย์นัทธพงศ์ ส่งอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจแทนเด็กๆมาก เพราะที่ผ่านมาต้องขอยืมอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์ จากโรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกระจายโอกาสฯ ของ สดร.รุ่นแรก มาใช้จัดกิจกรรม โดยในหลายกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า เด็กๆให้ความสนใจมาก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสหน้ามีการวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมร่วมกัน 2 โรงเรียนและจะยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของ สดร. อย่างต่อเนื่อง

 

        หลังจากเสร็จสิ้นพิธี “มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์” และ “มุมดาราศาสตร์” คณะครูและผู้แทนโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีช่วงที่โคจรเข้ามาใกล้โลก ฝึกตั้งกล้องโทรรรศน์และค้นหาวัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง บริเวณดาดฟ้า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย แม้ว่าในคืนดังกล่าวดาวพฤหัสบดีโผล่พ้นเมฆมาให้เห็นเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ครูทุกท่านก็ตั้งใจเรียนรู้ทักษะ ฝึกปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ก่อนจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและชุมชนต่อไป

 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

   

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313