หลักสูตรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

หลักสูตรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครครูอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558 โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์

Share

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ เพื่อสร้างให้ครูมีความรู้ความสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางดาราศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทำงานวิจัยสู่นักเรียนในโรงเรียน เกิดเครือข่ายและสังคมการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยการศึกษาโครงงานวิจัย โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ซึ่งแต่ละขั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมแต่ละขั้นดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น 

  • สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • ถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การอบรมขั้นกลางต่อไป
  • กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 

2. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง

  • สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายครูทางดาราศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาตร์ และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  • ถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ที่สูงขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมไปสู่การอบรมครูขั้นสูง

  • เสนอแนะแนวทางการวิจัยทางดาราศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนทางดาราศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 

3. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง

  • สร้างครูที่มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการทำโครงการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ สามารถพัฒนาเป็นคุรุวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์แก่นักเรียนได้จากประสบการณ์จริง

  • นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการทำวิจัยทางดาราศาสตร์ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

  • สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างยุววิจัย อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

* งานคุรุวิจัยและยุววิจัย

 1. เกิดเครือข่ายงานวิจัยทางดาราศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน โดยครูเป็นผู้นำในการศึกษางานวิจัย และถ่ายทอดเรียนรู้ทักษะร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน

 2. เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษาแบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัย โดยอาศัยกระบวนการวิจัยทางดาราศาสตร์เป็นสื่อ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์แต่ละขั้น