ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2560

Share

ประกาศรายรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วม

โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4

 

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการส่งเสริม และแสดงการให้ความสำคัญในกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ทั่วประเทศ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนขึ้น ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนที่ทำชมรมดาราศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และสร้างเสริมประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในอนาคตยิ่งขึ้นไป 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 21 ปี 

2.มีความสนใจทางดาราศาสตร์ และสามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ณ จังหวัดเชียงใหม่ได้ 

3.ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย 

4.มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้ 

5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับคนอื่นได้ 

6.มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์ 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

1.ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

2.การส่งใบสมัคร สามารถส่งได้ทาง E-mail โดยทำการสแกนส่งเป็นไฟล์ pdf มาที่ [email protected] 

3.หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งช้ากว่ากำหนด ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ 

     การจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการสารสนเทศ และ ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2560

 

กำหนดการค่ายฯ

  3 มีนาคม 2560                     สิ้นสุดการรับสมัคร

  6 มีนาคม 2560                     ประกาศผลการคัดเลือก

  6 - 10 มีนาคม 2560             อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่ผ่านการคัดเลือกโทรยืนยันการเข้าร่วม 

  21 - 24 มีนาคม 2560           วันค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม 053-225569 ต่อ 305 หรือ 091-0679658 (คุณธีรยุทธ) (ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน)