สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 10

Share

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 10 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/register  โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

  

1. การส่งใบสมัคร

    1.) ทางไปรษณีย์

          ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ทั้งหมดส่งมาที่

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

( ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม )

 

 

        2.) ทาง e-mail

        สแกนและแนบส่งไฟล์ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และรูปวาดที่แสดงความเป็นตัวคุณ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (รูปแบบไฟล์ .PDF) ทั้งหมดส่งมาที่ e-mail : n[email protected]

 

 

รูปวาดที่แสดงความเป็นตัวคุณ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

        ให้น้องวาดภาพที่แสดงความเป็นตัวเอง โดยภาพที่วาดต้องไม่เป็นรูปคน น้องจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ที่แสดงความเป็นตัวตนของน้องเอง พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) และแนบส่งมาพร้อมใบสมัคร

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

                ค่ายแรก รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  11  พฤศจิกายน 2559

                ค่ายสอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  10 มีนาคม 2560

        หมายเหตุ: หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือส่งช้ากว่ากำหนดทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

 

 

2. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

        คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เวปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc มีรายละเอียดดังนี้

 

                   ค่ายแรก  ประกาศผล  วันที่  14  พฤศจิกายน 2559   จำนวนที่รับสมัคร  120 คน

                   ค่ายสอง  ประกาศผล  วันที่  13  มีนาคม 2560          จำนวนที่รับสมัคร  120 คน

          ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละค่ายจะต้องให้ ผู้ปกครอง  โทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวฯตามระยะเวลาที่กำหนดในใบประกาศผลการคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  โทร. 053-225569 ต่อ305 หรือ 088-2524424 (คุณคมสันต์) ในวันและเวลาราชการเท่านั้นทั้งนี้ผลการตัดสินจะถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ

        การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 10 จัดขึ้นณศูนย์บริการสารสนเทศ และฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์(กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แบ่งการจัดงานออกเป็น2 ค่ายคือ

                ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 10  (ค่ายแรก)  ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

                ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 10  (ค่ายสอง)  ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560

รายละเอียดของกิจกรรมในค่ายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

หมายเหตุ

        1. ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

        2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องออกค่าเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ จ.เชียงใหม่ และค่าเดินทางกลับด้วยตัวเอง

        3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะในระหว่างการจัดกิจกรรม   ค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ 

        4. นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวฯจะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

        5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc และ www.facebook.com/NaritYouthCamp

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หนังสือประชาสัมพันธ์