หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

ข้อมูลภาพอ้างอิงจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติภาพถ่ายหว้ากอ วันที่ ๑๔-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6


คู่มือการสังเกตสุริยุปราคา 1875 ทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปสังเกตโดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในประเทศฝรั่งเศส

เอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในปารีสภาพถ่าย รัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จทอดพระเนตร สุริยุปราคา