สมาชิกภาคีความร่วมมืออวกาศไทย

tsc logo

ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย

(Thai Space Consortium: TSC)

-------------------------------------------------------------------------------

๑.

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)     

๒.

   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๓.

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

๔.

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๕.

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๖.

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๗.

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๘.

   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๙.

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๐.

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑.

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๒.

   มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓.

   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๑๔.

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

tsc 3 01