หนังสือแสดงเจตจำนง 3 หน่วยงาน (สทอภ. สดร. และ สซ.)

 tsc 1 01

ผู้อำนวยการ สทอภ. สดร. และ สซ. หารือการจัดตั้ง TSC เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์