เนื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ ได้มีนโยบายการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ในพื้นที่ต่างประเทศและได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการติดตั้งและดูแล ดังนั้นทางหน่วยงานจึงได้วางแผนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบ อุปกรณ์และกล้องโทรทรรศน์ให้สามารถใช้งานและล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลา

mac kd obs 1

รูป งานการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทรรศน์ภายนอกประเทศ

mac kd obs 2

รูป งานการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทรรศน์ภายนอกประเทศ

mac kd obs 3

รูป งานการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทรรศน์ภายนอกประเทศ

mac kd obs 4

รูป งานการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทรรศน์ภายนอกประเทศ

 

พัฒนาโดย :  กฤษฎา ปาลี
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม