โครงการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวระบบอัตโนมัติปของประเทศไทย โดย สดร. ได้มีโครงการในการคิด ออกแบบ และสร้าง กล้องดูดาวของไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกล้องดูดาวโดยฝีมือของคนไทย ทั้งนี้ยังช่วยพัฒนาฝีมือและสร้างประสบการณ์ในการสร้างกล้องดาวตั้งแต่เริ่มต้น

        ณ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบด้างเชิงกลของฐานของกล้องดูดาว และระบบควบคุม ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

mac tno 05 1

ภาพ ฐานของกล้องดูดาวสำหรับกล้อง 0.5 เมตร

 

 

พัฒนาโดย :  สมรรถชัย ธะนันต์
วิศวกรชำนาญการ , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม