โครงการพัฒนาข้อสะโพกสำหรับคนพิการ โดย สดร. ได้เข้าร่วมความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม เพื่อพัฒนาออกแบบ และสร้าง ขาเทียมข้อสะโพกใหม่ เพื่อมาใช้แทนแบบเก่าที่ให้ในปัจจุบัน ซึ่งพอปัญหาในการใช้งานที่มีอายุการใช้งานที่สั้น เกิดการแตกหักเสียหาย โดย สดร. ได้คิดและออกแบบข้อสะโพกเทียมแบบใหม่ โดยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงลักษณะการใช้งาน รวมทั้งลดน้ำหนักของข้อสะโพกเทียม

        ณ ขั้นตอนนี้ ได้ทำการออกแบบ ผลิต และนำไปลองใส่กับผู้พิการ ในเบื้องต้น เพื่อทำการในไปลองใช้จริง และหาข้อบกพร่อง พร้อมทั้งพัฒนาในรูปแบบต่อไป

mac sm simleg 1 mac sm simleg 2

ภาพ ข้อสะโพกเทียม ที่ออกแบบและทดลองใส่กับขาของผู้พิการ

 

พัฒนาโดย :  สมรรถชัย ธะนันต์
วิศวกรชำนาญการ , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม