โครงการพัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อเพิ่ม ช่องใส่สำหรับต่ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้หลายหลายมากขึ้น ซึ่งโดยปกติช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์จากกล้อง 0.7 เมตรนั้น จะมีอย่างละช่องที่ด้านข้างทางซ้ายและขวาของกล้องดูดาว

ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่มีผู้ใช้กล้องดูดาวที่ต้องการติดอุปกรณ์อื่นๆหลากหลายประเภท ต้องทำการถอดเข้าและถอดออกจากกล้องดูดาวทุกครั้ง เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ทั้งนักวิจัยดาราศาสตร์และประชาชนทั่วไป เราได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อเพิ่มจำนวนช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ ทั้งชนิด 2 ช่อง แบบใช้มือดัน และชนิด 4 ช่อง แบบหมุนอัตโนมัติ เพื่อกำจัดปัญหาจำนวนการถอดเข้าและออกอุปกรณ์จากกล้องดูดาว ซึ่งทำให้หมดปัญญาความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆ และลดเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วย

mac sm tele 1 mac sm tele 2


ภาพ Flip mirror 4 ports แบบหมุนอัตโนมัติ และ Flip mirror 2 ports แบบหมุนมือ

 

พัฒนาโดย :  สมรรถชัย ธะนันต์
วิศวกรชำนาญการ , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม