ห้องแลปเมคคาทรอนิกส์จะเป็นแลปที่ใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะต้องมีการออกแบบ ทดลอง เก็บผลการทดลองในแต่ละโครงการ จึงต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการพัฒนางาน ปัจจุบันมีชุดเครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย ซอฟแวร์ออกแบบวงจร เครื่องสร้างแผงวงจรต้นแบบ และอุปกรณ์เครื่องสร้างสัญญาณและวัดสัญญาณต่างๆ

mac dev machatonic lab 1

ภาพ ชุดทดลอง อุปกรณ์เครื่องสร้างสัญญาณและวัดสัญญาณต่างๆ

mac dev machatonic lab 2

ภาพ เครื่องสร้างแผงวงจรต้นแบบ

 

พัฒนาโดย :  ภัทร ชัยสวัสดิ์
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม