เป็นระบบสำหรับแสดงสถานะการดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

mac dev ps 1

ภาพ หน้าจอของระบบ Parcel System

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม