ระบบดังกล่าวเป็นระบบสำหรับตรวจสอบ แสดงสถานะ และแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงจุดปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยหากระบบพบว่ามีอุปกรณ์ใด ขาดการส่งข้อมูลมาเกินระยะเวลาที่กำหนด ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

mac dev ms 1

ภาพ หน้าจอของระบบตรวจสอบสถานะ ( Monitor System )

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม