เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลของไทย (Thai Robotic Telescope Network   Version 2 and Version 3) โดยเป็นการพัฒนาในระบบต่อยอด ได้แก่ระบบการจาการลำดับการถ่าย (Queuing System) โดยในระบบดังกล่าวจะเป็นระบบที่คอยตรวจสอบงานที่เข้ามาว่า

มีวัตถุใดกำลังขึ้นอยู่บนท้องฟ้าที่ผู้ใช้ต้องการบ้าง จากนั้นก็จะทำการจัดการลำดับงานที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงดูแล ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ และ ปรับปรุงให้ดีขึ้นในซอฟต์วร์รุ่น 3 ต่อไป ซึ่งการวางระบบ รวมไปถึงการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้นั้น ได้พัฒนาร่วมกับนายปฐมพงษ์  บัติปัน ทั้งการออกแบบฐานข้อมูล การทำระบบหลังบ้าน และการพัฒนาระบบแจ้งการดำเนินงาน

mac dev trt rr 1

ภาพ หน้าจอเว็บไซต์ของระบบ TRT

mac dev trt rr 2

ภาพ หน้าจอของโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งในแต่ละหอดูดาวขนาด 0.7 เมตร

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม