พัฒนาและออกแบบระบบการรายงานผลการใช้งานของเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก เก็บข้อมูลและแสดงผลทางสถิติการใช้งานกล้องทั้งหมด เพื่อใช้ในการดำเนินการวัดผล และเป็นข้อมูลช่วยในการจัดสรรบทความที่ขอเข้าใช้งาน  โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ซึ่งระบบจะนำเสนอแผนภาพข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย

mac pt 4

ภาพ TRT System Report

 

 

พัฒนาโดย : ปฐมพงษ์ บัติปัน
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม