เป็นงานการออกแบบฟังก์ชั่นสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ โดยการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างค่าการควบคุม ซึ่ง Motion Control Algorithm นี้จะสามารถนำไปใช้งานกับทุกอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ได้ และนอกจากนั้นยังสามารถส่งค่าการควบคุมจาก Sensors อื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมได้อีกด้วย

        Algorithm ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนายภควัต ประสิทธิ์เป็นผู้พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระดับล่าง และดร.พีรพงศ์  ต่อฑีฆะ เป็นผู้พัฒนาฟังก์ชั่นการควบคุมการเคลื่อนที่

mac pic 6

ภาพที่ 6 Motion Control Algorithm

 

พัฒนาโดย : ภควัต ประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม