ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

ภารกิจการติดตั้งและซ่อมบำรุงหอดูดาวต่างประเทศ

ภารกิจการติดตั้งและซ่อมบำรุงหอดูดาวต่างประเทศ

        เนื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ ได้มีนโยบายการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ในพื้นที่ต่างประเทศและได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการติดตั้งและดูแล ดังนั้นทางหน่วยงานจึงได้วางแผนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบ อุปกรณ์และกล้องโทรทรรศน์ให้สามารถใช้งานและล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลา

Read more ...

Software CDK700 Telescope Controller

Software CDK700 Telescope Controller

        ซอฟต์แวร์ที่ทำขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TRT เวอร์ชัน 3 ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวทดสอบคำสั่งการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร แทนโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ โดยโปรแกรมที่ทำขึ้นนี้มีการเพิ่มแผนที่ดาวและตารางดาว ที่สามารถบอกได้ว่ามีดาวดวงไหนบ้างที่อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าขึ้นมา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานอย่าง

Read more ...

Mirror coating remover machine

Mirror coating remover machine

        สดร ได้ทำความร่วมมือในโครงการของ CTA เพื่อสร้างเครื่องจักรสำหรับใช้ในการล้างกระจกของกล้องโทรทัศน์ซึ่งจะไปติดตั้งที่ประเทศชิลี โดยเครื่องจักรนี้ มีหน้าที่ในการล้างสิ่งสกปรก และทำการล้างชั้นอะลูมิเนียมที่เคลือบอยู่บนผิวกระจกออก เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำการเคลือบชั้นอะลูมิเนียมใหม่ ในเครื่องเคลือบกระจกต่อไป

Read more ...

Thai robotic 0.5meter telescope

Thai robotic 0.5meter telescope

        โครงการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวระบบอัตโนมัติปของประเทศไทย โดย สดร. ได้มีโครงการในการคิด ออกแบบ และสร้าง กล้องดูดาวของไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกล้องดูดาวโดยฝีมือของคนไทย ทั้งนี้ยังช่วยพัฒนาฝีมือและสร้างประสบการณ์ในการสร้างกล้องดาวตั้งแต่เริ่มต้น

Read more ...

ข้อสะโพกขาเทียม มูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อสะโพกขาเทียม มูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        โครงการพัฒนาข้อสะโพกสำหรับคนพิการ โดย สดร. ได้เข้าร่วมความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม เพื่อพัฒนาออกแบบ และสร้าง ขาเทียมข้อสะโพกใหม่ เพื่อมาใช้แทนแบบเก่าที่ให้ในปัจจุบัน ซึ่งพอปัญหาในการใช้งานที่มีอายุการใช้งานที่สั้น เกิดการแตกหักเสียหาย โดย สดร. ได้คิดและออกแบบข้อสะโพกเทียมแบบใหม่ โดยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงลักษณะการใช้งาน รวมทั้งลดน้ำหนักของข้อสะโพกเทียม

Read more ...

Flip mirror 2 ports and 4 ports for 0.7 meter telescope

Flip mirror 2 ports and 4 ports for 0.7 meter telescope

        โครงการพัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อเพิ่ม ช่องใส่สำหรับต่ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้หลายหลายมากขึ้น ซึ่งโดยปกติช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์จากกล้อง 0.7 เมตรนั้น จะมีอย่างละช่องที่ด้านข้างทางซ้ายและขวาของกล้องดูดาว

Read more ...

โครงการพัฒนาห้องแลปเมคคาทรอนิกส์

โครงการพัฒนาห้องแลปเมคคาทรอนิกส์

        ห้องแลปเมคคาทรอนิกส์จะเป็นแลปที่ใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะต้องมีการออกแบบ ทดลอง เก็บผลการทดลองในแต่ละโครงการ จึงต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการพัฒนางาน ปัจจุบันมีชุดเครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย ซอฟแวร์ออกแบบวงจร เครื่องสร้างแผงวงจรต้นแบบ และอุปกรณ์เครื่องสร้างสัญญาณและวัดสัญญาณต่างๆ

Read more ...

ระบบควบคุมโดม

ระบบควบคุมโดม

        เนื่องจากระบบควบคุมโดมในปัจจุบัน ไม่มีความเสถียร และความอัตโนมัติเพียงพอสำหรับการพัฒนาระบบ Robotic จึงได้มีการออกแบบและ ทำการเปลี่ยนชุดระบบควบคุมทั้งหมดให้สามารถตอบสนองกับการพัฒนาระบบ Robotic ได้ โดยมีทีมงานพัฒนาระบบ Robotic คือ นายภควัต ประสิทธิ์ นายปฐมพงษ์  บัติปัน และ นายรุ่งฤทธิ์  อนุตรวิรามกุล

Read more ...

NARIT First High resolution Telescope Mount System with 14 Inch Telescope

NARIT First High resolution Telescope Mount System with 14 Inch Telescope

        เนื่องจากกล้องโทรทัศน์ขนาด 2.4 เมตรที่หอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวกล้องมีความล้าสมัยควบคุมโดยการใช้สัญญาณอนาล๊อก รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆที่มีการเลิกผลิต จึงไม่สามารถหาอะไหล่อุปกรณ์นั้นได้ จึงได้มีโครงการพัฒนากล้องโทรทัศน์ขนาด 2.4 เมตร โดยจะมีการออกแบบละพัฒนาระบบควบคุมใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ทันสมัย  และตอบสนองกับความต้องการในการควบคุมกล้องในปัจจุบันได้

Read more ...

Page 1 of 4