3. การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส (Focal Reducer)

        โครงการนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสสำหรับกล้องโทรทรรศน์ที่หอดูดาวแห่งชาติ เพื่อให้ได้มุมมองภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพซีซีดีแบบ 4K อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้ถ่ายภาพด้วยลำแสงที่ไม่ถูกบดบังที่มุมมองภาพ 15 ลิปดา (จากเดิมใช้ได้เพียง 7 ลิปดา) เมื่อใช้ร่วมกับกล้อง 4K ที่มีขนาด image scale 0.42 ฟิลิปดาต่อพิกเซล ทำให้มีกำลังการแยกภาพละเอียดอยู่ที่ 1.2 ฟิลิปดา ในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ระบบนี้ประกอบด้วย ชุดเลนส์คู่ที่ติดตั้งบนรางไฟฟ้า อยู่บริเวณส่วนกลางของกล้องโทรทรรศน์ และชุดเลนส์สามชิ้นติดตั้งบริเวณส่วนหน้าของกล้อง 4K ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ได้ออกแบบระบบแสง ออกแบบโครงสร้าง รวมถึงการผลิตอุปกรณ์โครงสร้าง ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวแห่งชาติ และจะทำการทดสอบภายในปี 2560-2561 คาดว่าจะสามารถใช้งานจริงได้ภายในปี 2561-2562

optic 06

รูปภาพที่ 6 : อุปกรณ์ลดระยะโฟกัส อันประกอบไปด้วย ชุดเลนส์คู่ L1 บริเวณช่องของกล้องดูดาแห่งชาติ และชุดเลนส์สามชิ้น L2 ยึดติดกับกล่องบริเวณด้านหน้าของกล้อง 4K และวงล้อฟิลเตอร์

optic 07

รูปภาพที่ 7 : ภาพของรางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสที่ถูกติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของกล้องดูดาวแห่งชาติ

optic 08

รูปภาพที่ 8 : รางไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานของสถาบันวิจัย