สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

banner ขั้นกลาง66

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

จัดโดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ที่อยู่ : 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305
e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันจัดอบรม : วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 
จำนวนผู้เข้าอบรม : จำนวน 36 คน (คัดเลือกจากใบสมัคร)
   
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม   
กิจกรรมภาคบรรยาย  : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์
    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31)
กิจกรรมภาคสังเกตการณ์   : ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)
    ยอดดอยอินทนนท์
กิจกรรมพิเศษ   : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ)
  : พระมหาธาตนภเมธนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
สถานที่พัก (บนดอยอินทนนท์)   : บ้านสวยบนดอยสูง โฮมสเตย์ ดอยอินทนนท์
   
กำหนดการรับสมัคร   
หมดเขตรับสมัคร : 29 มกราคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) : 1 กุมภาพันธ์ 2566              7 กุมภาพันธ์ 2566 button new 01
ยืนยันเข้าร่วมอบรม : 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566       7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 button new 01
เรียกตัวสำรอง : 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566       8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 button new 01
ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) : 8 กุมภาพันธ์ 2566              10 กุมภาพันธ์ 2566 button new 01

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 50 ปี
2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เคยผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. แบบเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb   
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้   
4. เอกสารทางวิชาการ (รวมไฟล์เอกสารในส่วนนี้ให้อยู่ในเอกสาร 1 ไฟล์)  

- สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
  ( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น )

 

>>>> สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ <<<<

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

registration 66

สำคัญ : หากผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566


 การพิจารณาคัดเลือก

        หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 36 ท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

            1.  ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ จากการเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือผ่านการเข้าร่วมอบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

            2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน

            3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

            4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน


 การประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมอบรม

        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 36 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 5 คน ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com/เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (36 ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันทาโทรศัพท์ ที่ 053-121-268 ต่อ 305 หรือ 083-465-1926 (คุณธนกฤต) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

          หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู้ผ่านการคัดเลือก (36 ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป


หมายเหตุ

1. ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
2. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะในระหว่างการกิจกรรมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2566 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึงจุดลงทะเบียนและระหว่างการอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
4. สิทธิ์ในการอบรมฯ นี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นและไม่สามารถนำผู้ติดตามมาร่วมอบรมได้
5. สามารถติดตามข่าวสารของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง     www.facebook.com/กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์


 สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

intermediate 001

          1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

- ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

- สายลั่นชัตเตอร์

- Memory Card ที่มีความจุมากกว่า 16GB

          2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ( Laptop )

          3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า 80 GB

          4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก

          ( ใกล้เคียง 0 องศา ) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้

- เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา

- ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา

- หมวกกันหนาว

- ผ้าพันคอ

          5. ยาสำหรับโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 

>> หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ปี 2566

>> โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

>> กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

>> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

>> ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม