สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564

จัดโดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ที่อยู่ : 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 306
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่จัดอบรม : ภาคบรรยาย             : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
                                   : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์
                                     อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  ภาคสังเกตการณ์      : ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)
                                   : พระมหาธาตนภเมธนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
  ที่พัก                         : บ้านสวยบนดอยสูง โฮมสเตย์ ดอยอินทนนท์
วันจัดกิจกรรมอบรม : วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คัดเลือก) : 35 คน
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 19 มีนาคม 2564
ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) : วันที่ 25 มีนาคม 2564
ยืนยันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2564
เรียกตัวสำรอง : วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) : วันที่ 2 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 50 ปี
2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์
5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. แบบเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb   
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้   
4. เอกสารทางวิชาการ (รวมไฟล์เอกสารในส่วนนี้ให้อยู่ในเอกสาร 1 ไฟล์)  

- สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
  ( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น )

 

>>>> สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ <<<<

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

intermediate 002

สำคัญ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564


 การพิจารณาคัดเลือก

         หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 ท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

            1.   ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู เชิงปฏิบติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

            2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน

            3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

            4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน


 การประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมอบรม

        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 35 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 5 คน ใน วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ลิงก์

        http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (35 ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2564 โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันการเข้ารวมกิจกรรมอบรมได้ที่

        ทางโทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 305 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

       โทรศัพท์ (มือถือ) 083-465-1926 (คุณธนกฤต) (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

        หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู้ผ่านการคัดเลือก (35 ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป


หมายเหตุ

1. ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
2. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564) ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังจุดลงทะเบียน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ประจำปี 2564 จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ ต่อเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมนี้เป็นสิทธิเฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำผู้ติดตามเดินทางเข้าร่วมอบรมได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้สมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนกันได้
5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลางประจำปี 2564 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com (กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์)


 สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

intermediate 001

          1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

- ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

- สายลั่นชัตเตอร์

- Memory Card ที่มีความจุมากกว่า 16GB

          2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ( Laptop )

          3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า 80 GB

          4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก

          ( ใกล้เคียง 0 องศา ) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้

- เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา

- ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา

- หมวกกันหนาว

- ผ้าพันคอ

          5. ยาสำหรับโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 

>> หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

>> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

>> ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม