สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

teacher intermediate 2567 banner 

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

จัดโดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ที่อยู่ : 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305
Line Official ID : @408jkusl (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ)
e – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันจัดอบรม : วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 
จำนวนผู้เข้าอบรม : จำนวน 36 คน (คัดเลือกจากใบสมัคร)
   
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม   
กิจกรรมภาคบรรยาย  : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์
    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31)
กิจกรรมภาคสังเกตการณ์   : ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (กองทัพอากาศ)
    ยอดดอยอินทนนท์
กิจกรรมพิเศษ   : พระมหาธาตนภเมธนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
สถานที่พัก (บนดอยอินทนนท์)   : บ้านสวยบนดอยสูง โฮมสเตย์ ดอยอินทนนท์
   
กำหนดการรับสมัคร   
หมดเขตรับสมัคร : 18 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) : 21 กุมภาพันธ์ 2567         
ยืนยันเข้าร่วมอบรม : 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567      
เรียกตัวสำรอง : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567      
ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) : 27 กุมภาพันธ์ 2567              

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 50 ปี
 2. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. เคยผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
 5. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือเคยเข้าร่วมการอบรมฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. แบบเห็นชอบของผู้บริหารให้สมัครเข้าร่วมอบรม >> ดาวน์โหลดเอสาร คลิกที่นี่ <<  
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดไม่เกิน 5 Mb   
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนา  
4. เอกสารทางวิชาการ (รวมไฟล์เอกสารในส่วนนี้ให้อยู่ในเอกสาร 1 ไฟล์)  

- สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ ( ถ้ามี )
- สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
  ( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น )

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

4.1 ขั้นตอนการสมัคร ขั้นกลาง 2567

สำคัญ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567


 

>>>> สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ <<<<

 

การพิจารณาคัดเลือก

        หลังจากหมดเขตรับสมัครแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครทั้งหมดเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 36 ท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 1. ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรอบรมครู เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
 2. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน
 3. ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความสนใจในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
 4. ความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน


 การประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมอบรม

        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 36 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 5 คน ใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com/เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (36 ท่านแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถติดต่อเพื่อยืนยันทางโทรศัพท์ ที่ 053-121-268 ต่อ 305 หรือ 088-5477834 (คุณศวัสกมล)  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

          หากไม่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจากผู้ผ่านการคัดเลือก (36 ท่านแรก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วม คณะกรรมการจะดำเนินการเรียกลำดับรายชื่อสำรอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่อไป


หมายเหตุ

 1. ทางสถาบันฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 2. สถาบันฯ จะดูและค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างอบรมฯ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมอบรมจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
 4. สิทธิ์ในการอบรมนี้ เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น ไม่สามารถโอนหรือส่งต่อสิทธิ์ ให้บุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถนำผู้ติดตามมาเข้าร่วมอบรมได้
 5. สามารถติดตามข่าวสารของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง     www.facebook.com/กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์

 

>> โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

>> กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

>> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

>> ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

>> หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม