ประกาศ

MHESI logo  narit logo s AstroPark Logo  inthanon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

*******************************************************