ประกาศ

ประกาศโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง
เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

          ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจําปี 2566 โดยกําหนดวันประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น
          เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และพิจารณาคัดเลือกเป็นไปด้วย ความรอบคอบ จึงเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566            
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง