เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566

MHESI logo narit  

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566

       

         

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะหน่วยงานด้านดาราศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการให้บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารทางดาราศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กำหนดแผนจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ พัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์

          “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และการใช้อุปกรณ์สำหรับการสังเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้  ซการอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการตอบรับในการ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566 แบ่งกำหนดจัดอบรมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดนครนายก จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระจายพื้นที่การจัดอบรม ให้ครูผู้สอนดาราศาสตร์และผู้สนใจในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ให้ทันยุคสมัย
 5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ
 6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ และการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่สอนอยู่ในโรงเรียน/สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน (เน้นในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม)
 2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

 

สถานที่และวันจัดอบรม

ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่    6 – 8 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566
ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2566
       

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่     4 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566
ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
        


จำนวนรับสมัคร

          รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัคร ก่อน-หลัง เป็นสำคัญ

          การสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและสถานที่จัดอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 053-121268-9 ต่อ 306 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

โทรศัพท์ : 088-5477834 (คุณคมสันต์)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 1. สมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 2. สถาบันฯ จะรับผิดชอบ ค่าอาหาร ระหว่างร่วมอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
 3. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม ทั้งกิจกรรมภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรกำหนด
 4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ (ภาคกลางคืน) ได้
 5. กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมอบรม เนื่องจากมีกิจกรรม “การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์”

 

หมายเหตุ

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้เข้ารวมอบรมต่อผู้ดูแลโครงการฯ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น)

 


>> หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

>> โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566

>> กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566

>> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม