เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565

mhesi logo narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565

       

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะของผู้นำด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางดาราศาสตร์ของประเทศไทย จึงดำเนินการจัดให้มี “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และการใช้อุปกรณ์สำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวข้างต้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดสู่งานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบความรู้พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะและกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาให้ทันยุคสมัย
 6. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ
 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ และการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น
 8. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่รู้จักในสาธารณชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ (เน้นในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม)
 2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

 

สถานที่และวันเวลาจัดกิจกรรมอบรม

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 กำหนดจัดอบรม ทั้งสิ้น 4 ครั้ง      โดยดำเนินการจัดอบรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรมครั้งใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสนใจ ตามพื้นที่ที่สะดวกเข้าร่วมอบรม โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี* ระหว่างวันที่    25 – 27 มีนาคม 2565
เลื่อนวันจัดอบรมเป็น ระหว่างวันที่    10 – 12 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*    ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565
       

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่     6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
        

          * สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 4 เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2565 แทน


จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
 2. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยแนบส่งพร้อมใบสมัคร และมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
 3. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม
 4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
 5. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์

 

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)
 3. ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (48 ชั่วโมง) ทางสถาบันฯ จะเปิดระบบให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน ส่งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมอีกครั้งหนึ่ง (สามารถใช้ผลตรวจได้ทั้ง ATK หรือ RT-PCR) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 เท่านั้น

 


ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1 ณ จ.กาญจนบุรี
หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม