เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

            ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมทุกคน (ทั้งครูเดิมจากปี 2564 และครูที่ได้รับคัดเลือกใหม่ในปี 2565) จะต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทำโครงงานกับครู โดยคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนละ 3 คน พร้อมให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่กำหนด โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำในการศึกษาของนักเรียน (ตามเนื้อหาในหนังสือคู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา ดังนี้

บทที่ 1 ทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere)

บทที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate System)

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของท้องฟ้า (Celestial Motion)

บทที่ 4 การวัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า (Astrometry)

บทที่ 5 การวัดแสง (Photometry)

บทที่ 6 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)

            ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการอบรมจะส่งแบบฝึกหัดก่อนการเข้าร่วมอบรมตามขอบเขตเนื้อหาที่แจ้งไว้ โดยจะแบ่งเป็นรอบๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้ว

*หมายเหตุ การเตรียมตัวก่อนการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรมและการเข้าร่วมโครงการ

            โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน)

- กิจกรรมสร้างกระบวนการวิทยาศาสตร์

- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการวัดทางดาราศาสตร์ เน้นการวัดความสว่างของวัตถุท้องฟ้า(Photometry) ของดาวแปรแสง  การสร้างแผนภาพ H-R Diagram

- คิดริเริ่มทำโครงงานดาราศาสตร์

- วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานดาราศาสตร์

ช่วงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ (ในประเทศไทย)

- นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยกรรมการซักถามในประเด็นที่สนใจและให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

ช่วงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

**หมายเหตุ** หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในช่วงที่ 1 นักเรียนและครูจะต้องเดินทางกลับไปศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนหรือภูมิลำเนาของตนเอง โดยครูที่ปรึกษามีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษานักเรียนตลอดระยะเวลาที่ปรึกษาโครงงาน และต้องรายงานความคืบหน้าการศึกษาโครงงานของนักเรียนภายใต้ที่ปรึกษาของแต่ละท่านด้วย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

หนังสือคู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ