เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

          ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 ทุกท่าน ควรศึกษาเนื้อหาดาราศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สามารดาวน์โหลดหนังสือคู่มือ https://bit.ly/คู่มือปฏิบัติการดาดราศาสตร์)

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566

          -สำหรับการอบรมจะเน้นให้ครูที่เข้าร่วมได้ศึกษาการทำโครงงานในหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้และวางแผนการทำโครงงาน โดยก่อนจบการอบรม ครูที่เข้าร่วมจะต้องเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ 1 โครงงาน อาจเป็นโครงงานที่ได้จากการอบรมหรือเป็นโครงงานที่สนใจ โดยต้องนำมาเสนอในการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานในช่วงที่ 2 ต่อไป

โดยมีโครงงานอย่างง่ายดังนี้

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

 

หมายเหตุ : หัวข้อโครงงานอาจปรับเปลี่ยน โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ช่วงที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน

       - สำหรับช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานของครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงานในช่วงที่ 1 โดยเป็นการนำเสนอภายใน ครูที่เข้าร่วมอบรมในช่วงที่ 1 จะต้องศึกษาโครงงาน 1 โครงงานและนำผลการศึกษาโครงงานที่ได้มานำเสนอในช่วงที่ 2 ซึ่งอาจมีการซักถามในประเด็นที่สนใจจากครูท่านอื่นที่เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมถึงอาจให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

Screen Shot 2565 04 25 at 16.44.58 Screen Shot 2565 09 28 at 15.17.35

 

ช่วงที่ 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

        สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 ครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงาน จะต้องส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน ซึ่งครูจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานให้แก่นักเรียน  การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

          โดยโครงงานที่มีความโดดเด่น จะได้รับเหรียญรางวัล ประเภท เหรียญทอง เหรีญเงิน และเหรียญทองแดง

 DSC1716  4 05

P 336

 

คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ