การเข้าร่วมโครงการ

อบรมการทำโครงงานเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง
Advance Astronomical Teacher Training and Workshop

ระยะเวลา : 5 วัน ช่วงเดือนมกราคม

สถานที่ : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด : เป็นการอบรมการทำโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ โดยเน้นให้ครูที่สนใจในการทำโครงงานและไม่มีพื้นฐาน สามารถเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานตั้งแต่โครงงานอย่างง่าย ไปจนถึงโครงงานขั้นสูง และต่อยอดเป็นที่ปรึกษาโครงงานในอนาคต

 MG 0277  MG 0584
 MG 0680 1.2
   

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ภายในประเทศ
The Presentation of Astronomical Project

ระยะเวลา : 2 วัน  ช่วงเดือนมีนาคม

สถานที่ : จ.เชียงใหม่ *รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียด : เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานที่ครูได้ทำ หลังจากที่เข้าร่วมการอบรมในรอบแรก โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบบรรยายรวมไปถึงการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้ผลดีขึ้น

Screen Shot 2565 04 25 at 16.44.58  Screen Shot 2565 09 28 at 15.17.35 
   
 

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)
Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACs

ระยะเวลา : 3 วัน  ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด : เป็นเวทีนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับประเทศสำหรับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นนักเรียนและเยาวชนที่นำผลการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์มานำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่างๆ

*หมายเหตุ : ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงทุกคน ควรนำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ด้วย

 DSC1194  DSC1596
 DSC1716 4 05
P 336  DSC1981