การเข้าร่วมโครงการ

อบรมการทำโครงงานเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน)
Advance Astronomical Teacher Training and Workshop (Teacher & Student)

ระยะเวลา : 5 วัน ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
สถานที่ : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด : เป็นการอบรมเพื่อเน้นให้ครูและนักเรียนเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นในการทำโครงงานดาราศาสตร์
รวมไปถึงการเสนอแนะหัวข้อและวางแผนการทำโครงงานดาราศาสตร์

1 01 1 02
1 03 1 04
1 05 1 06

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ภายในประเทศ
The Presentation of Astronomical Project

ระยะเวลา : 2 วัน  ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : เป็นการนำเสนอผลการศึกษาและการทำโครงงานดาราศาสตร์ของนักเรียน หลังจากที่เข้าร่วมการอบรมในรอบแรก (ครูที่ปรึกษาและนักเรียน)
โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบบรรยายรวมไปถึงการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้ผลดีขึ้น

2 01 2 02
2 03 2 04
2 05

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย
Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACs

ระยะเวลา : 3 วัน  ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : เป็นเวทีนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับประเทศสำหรับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นนักเรียนและเยาวชนที่นำผลการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์มานำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่างๆ
*หมายเหตุ : ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงทุกคน ต้องนำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย (TACs) ด้วย

4 01 4 02
4 03 4 04
4 05 4 06