การเข้าร่วมโครงการ

อบรมการทำโครงงานเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน)
Advance Astronomical Teacher Training and Workshop (Teacher & Student)

ระยะเวลา : 5 วัน ช่วงเดือนธันวาคม

สถานที่ : โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 จ.เชียงใหม่

*รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียด : เป็นการอบรมการทำโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ โดยเน้นให้ครูที่สนใจในการทำโครงงานและไม่มีพื้นฐาน สามารถเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานตั้งแต่โครงงานอย่างง่าย ไปจนถึงโครงงานขั้นสูง

teacher training 2565 07 teacher training 2565 08
teacher training 2565 13 teacher training 2565 09
   

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ภายในประเทศ
The Presentation of Astronomical Project

ระยะเวลา : 2 วัน  ช่วงเดือนมีนาคม

สถานที่ : จ.เชียงใหม่ *รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียด : เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานที่ครูได้ทำ หลังจากที่เข้าร่วมการอบรมในรอบแรก โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบบรรยายรวมไปถึงการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้ผลดีขึ้น

   
   
 

การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)
Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACs

ระยะเวลา : 3 วัน  ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด : เป็นเวทีนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับประเทศสำหรับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นนักเรียนและเยาวชนที่นำผลการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์มานำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่างๆ

*หมายเหตุ : ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงทุกคน ควรนำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ด้วย

4 01 4 02
4 03 4 04
4 05 4 06