สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นสูง

teacher training 2565 01

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบันฯ กำหนดขึ้นได้
 5. สามารถทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทาง ดาราศาสตร์ร่วมกับครู (โรงเรียนละ 3 คน)
 6. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

teacher training 2565 02

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance
 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms ที่ https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2022เอกสารหลักฐานการสมัคร

teacher training 2565 03

       

การรับสมัครครูเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms จึงไม่ต้องกรอกหรือเตรียมใบสมัครในรูปแบบเอกสาร ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับแนบส่งพร้อมกับการกรอกใบสมัคร ดังนี้

 1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ขนาดไม่เกิน 5 Mb)                                         จำนวน 1 รูป
  (ไฟล์ภาพ นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบรูปบน Google Forms)
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ                                                        จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)
 3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (วุฒิสูงสุด)                                             จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)
 4. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง (ถ้ามี)         จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร์อื่นๆ (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)
 5. เอกสารความเห็นผู้บริหาร                                                                   จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)
 6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร                          รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์                                      รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน                                    รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย              รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)

การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น: คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบสงเข้ามา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อไป
 2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์: คณะกรรมการจะดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ระหว่างวันที่21 – 22 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ส่งใบสมัครทุกท่านกรุณาเตรียมตัวเพื่อรอรับสายโทรศัพท์จากคณะกรรมการในช่วงวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565

แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร

ตัวอย่างใบสมัครอบรมครูขั้นสูง ประจำปี 2565