ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566