เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นสูง ปี 2565

logo ipst mini narit  Logo mhesi

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 

           

            ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก         ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน่าอัศจรรย์             ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ประโยชน์ของดาราศาสตร์ทางด้านการศึกษานอกจากจะทำให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในดาราศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจใฝ่รู้ เสริมสร้างจินตนาการ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในส่วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ่มดาวต่าง ๆ ที่ปรากฏ ให้เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้ว ดาราศาสตร์ยังสามารถดึงดูดให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ของคนในประเทศได้อีกด้วย

            การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอนและเป็นวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขึ้น โดยแบ่งออกเป็นหลายระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และ ขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

            สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดาราศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะการทำโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน เกิดการสร้างเครือข่ายการทำโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่การทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับประเทศ และก้าวไปสู่เครือข่ายการทำโครงงานในระดับนานาชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร์
 3. เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนได้
 4. นักเรียนสามารถทำโครงงานทางดาราศาสตร์ได้สำเร็จ ภายใต้การให้คำปรึกษาของครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
 5. ครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศได้
 6. เป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มครูที่เข้าร่วม ดังนี้

 1. ครูที่เข้าร่วมการอบรม ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 คน (ครูเดิมจากปีที่แล้ว)

และนักเรียน จำนวน 18 คน (โรงเรียนละ 3 คน)

 1. คัดเลือกครูในปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม จำนวน 3 คน

และนักเรียนจำนวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน)

หมายเหตุ : การคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมทำโครงงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม และควรศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต้องศึกษาต่อสถาบันเดิมเท่านั้น) ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถาบันการศึกษาเดิม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นและขั้นกลาง หรือมีความความรู้ความข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้
 5. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี

หมายเหตุ : ครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีนักเรียนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว โรงเรียนละ 3 คน

 

เอกสารหลักฐาน

 1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ขนาดไม่เกิน 5 Mb)                                                จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ                                                               จำนวน  1 ชุด
 3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (วุฒิสูงสุด)                                                    จำนวน  1 ชุด
 4. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง (ถ้ามี)                จำนวน  1 ชุด
  (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร์อื่น ๆ
 5. เอกสารความเห็นผู้บริหาร                                                                           จำนวน  1 ชุด
 6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร                                  รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์                                              รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน                                            รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย                      รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance
 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms ที่ https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2022
 4.  กรรมการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

        หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น: คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบส่งเข้ามา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อไป
 2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์: คณะกรรมการจะดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ส่งใบสมัครทุกท่านกรุณาเตรียมตัวเพื่อรอรับสายโทรศัพท์จากคณะกรรมการในช่วงวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

 

กำหนดการรับสมัคร

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เท่านั้น

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 3 ท่าน และจะประกาศรายชื่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมใน วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 ทางเว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

** ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมจะต้องทำการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 3 คน และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานดาราศาสตร์ร่วมกับครู

 

วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรม

            การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ดำเนินการอบรมออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังต่อไปนี้

         ช่วงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 (ครูที่ปรึกษาและนักเรียน)

จัดขึ้นในระหว่าง วันที่18-22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

         ช่วงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ในประเทศ

จัดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน 2565 ณ จ.เชียงใหม่

         ช่วงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์

จัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม 2566 

** หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม จะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง

หมายเหตุ : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน (TACs) ในครั้งถัดไปด้วย

 

ข้อผูกพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมอบรม

            ครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง จะมีข้อผูกพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมอบรม และมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลา 3 ปี
 2. ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในแต่ละปี จะต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทางดาราศาสตร์ร่วมกับครู
 3. ครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และนักเรียนภายใต้ครูที่ปรึกษา จะต้องส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน (TACs) หรือการนำเสนอผลงานใด ๆ ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้น
 4. ความเหมาะสมและความพร้อมของครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ร่วมโครงการอบรม

 

หมายเหตุ

 1. ครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายัง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบในการสนับสนุนและเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตลอดระยะเวลาหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 3 ปี
 2. ครูที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้
 3. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
 4. ครูผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมอบรม ผ่านทางเว็ปไซด์ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance และทาง facebook (เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์)
 5. กำหนดการและสถานที่ในการเข้ารับการอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง