โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์

teacher training banner 2563

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ เพื่อสร้างให้ครูมีความรู้ความสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางดาราศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทำงานวิจัยสู่นักเรียนในโรงเรียน เกิดเครือข่ายและสังคมการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยการศึกษาโครงงานวิจัย โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ซึ่งแต่ละขั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมแต่ละขั้นดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น 

 • สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • ถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การอบรมขั้นกลางต่อไป

 • กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง

 • สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายครูทางดาราศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาตร์ และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 • ถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ที่สูงขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมไปสู่การอบรมครูขั้นสูง

 • เสนอแนะแนวทางการวิจัยทางดาราศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนทางดาราศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

3. อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง

 • สร้างครูที่มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการทำโครงการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ สามารถพัฒนาเป็นคุรุวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์แก่นักเรียนได้จากประสบการณ์จริง

 • นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการทำวิจัยทางดาราศาสตร์ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 • สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างยุววิจัย อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

       * งานคุรุวิจัยและยุววิจัย

 1. เกิดเครือข่ายงานวิจัยทางดาราศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน โดยครูเป็นผู้นำในการศึกษางานวิจัย และถ่ายทอดเรียนรู้ทักษะร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน

 2. เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษาแบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัย โดยอาศัยกระบวนการวิจัยทางดาราศาสตร์เป็นสื่อ

 

1

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์แต่ละขั้น