หลักสูตรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้

ภาคบรรยาย

บรรยายเรื่อง "รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ"

 โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

 นายวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

บรรยายเรื่อง "การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว" 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมตัวดูดาว การวางแผนการดูดาวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดาวเบื้องต้น

 

บรรยายเรื่อง "ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า"

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า และผู้เข้าอบรมจะได้สร้างเครื่องวัดมุมอย่างง่ายเพื่อใช้ในการวัดมุมดาว

 

ภาคปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย"

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายด้วยตนเองและเรียนรู้หลักการของกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง

 

กิจกรรมประกอบการสอนและสื่อการสอนดาราศาสตร์

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสอนประกอบสื่อทางดาราศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการสอนในห้องเรียนได้ มีทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ดีถีของดวงจันทร์

กิจกรรมที่ 2 การหมุนของทรงกลมท้องฟ้า

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างดาวหาง  

กิจกรรมที่ 4 แบบจำลองระบบสุริยะ

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์

 

 

วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โดยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดังนี้

ฐานที่ 1 แผนที่ดาว

ฐานที่ 2 กล้องสองตา

ฐานที่ 3 การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

ฐานที่ 4 กล้องโทรทรรศน์

 

กิจกรรมการใช้งานโปรแกรมทางดาราศาสตร์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทางดาราศาสตร์ สามารถนำโปรแกรมทางดาราศาสตร์ไปใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการดูดาวเบื่องต้น และระบบสุริยะได้

 

กิจกรรมสังเกตการณ์ท้องฟ้า

 วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น การหาทิศ และเรียนรู้ระบบพิกัดท้องฟ้า รวมทั้งยังได้ส่องกล้องดูดาวไปยังวัตถุท้องฟ้าต่างๆ เช่น ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา กาแล็คซี และกระจุกดาวอื่นๆ อีกมากมาย