สำหรับครูอาจารย์

สำหรับครู อาจารย์

Banner EDC 11   Banner EDC 12

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครครูอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558 โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพรชบุรี

Read more ...

หลักสูตรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้

ภาคบรรยาย

บรรยายเรื่อง "รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ"

Read more ...