ลงทะเบียน

 ลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Presentation)
 ลงทะเบียน ผู้ไม่นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Observer)
  • การประชุม TACs#2022 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานต้องเตรียม Abstract เนื้อหาไม่เกิน ½ หน้ากระดาษ A4
  • ผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเตรียมไฟล์นำเสนอเป็น PowerPoint ความยาวไม่เกิน 8 นาที
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงาน สามารถสมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 ท่าน