รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1.ผู้นำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) ต้องเตรียม PowerPoint นำเสนอโครงงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- Slide จำนวนไม่จำกัดหน้า (ส่งSlide วันนำเสนอผลงาน)

- เวลานำเสนอไม่เกิน 5 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 10 นาที (บนเวที) *อาจมีการปรับเปลี่ยน

 

2) ผู้นำเสนอผลงานเตรียมเนื้อหานำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ดังนี้

1.1) บทนำ/ที่มาความสำคัญ

1.2) วัตถุประสงค์

1.3) วิธีการศึกษา

1.4) ผลการศึกษา

1.5) สรุปผล

 

3) นำเสนอผลงานตามเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (เวลานำเสนอไม่เกิน 5 นาที) *อาจมีการปรับเปลี่ยน

 

4) ผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องเตรียมโปสเตอร์ (Poster) สำหรับนำเสนอในช่วงเวลานำเสนอโปสเตอร์ด้วย (นำมาเอง)

 

รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1) ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องเตรียม PowerPoint (Poster Review) นำเสนอโครงงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- Slide จำนวน 1 หน้า (ส่ง Slide วันนำเสนอผลงาน)

- เวลานำเสนอไม่เกิน 1 นาที (บนเวที)

 

2) สำหรับการนำเสนอในช่วงการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ มีรายละเอียดโปสเตอร์ดังนี้

- ความกว้าง x ความยาว (90 x 120 เซนติเมตร)

- ตัวอักษร/รูปภาพไม่เล็กเกินไปและไม่กลืนไปกับพื้นหลัง สามารถอ่านได้ง่าย เน้นรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม

TACs 2023 poster

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

          ผู้นำเสนอผลงานทั้งสองรูปแบบ (Oral Presentation และ Poster Presentation) ต้องเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และส่งรายงานพร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานมายังคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

1. จำนวนรายงานไม่เกิน 4 หน้า (ขนาดกระดาษ A4)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน คลิกที่นี่

- ขอบบน 3 ซม. 

- ขอบล่าง 2.5 ซม. 

- ขอบซ้าย 2.5 ซม.

- ขอบขวา 2.5 ซม

3. แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

*** ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ที่ https://bit.ly/Fullpaper_TACs2024 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ***