ประกาศ

  • ขอให้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ส่งแบบยืนยันเข้าร่วมการประชุมฯการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ผ่าน https://bit.ly/NARIT_Confirmation_TACs2022 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
  • ขอให้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ผ่าน https://bit.ly/NARIT_FullPaper_TACs2022 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

** หากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมฯ