เกี่ยวกับโครงการ

MHESI logo narit logo s TACs logo

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10

The 10th Thai Astronomical Conference (Student Session)

          ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศ ทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน่าอัศจรรย์ ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือผลักดันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาต่างๆ ประโยชน์ของดาราศาสตร์นอกจากจะทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในดาราศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจใฝ่รู้ เสริมสร้างจินตนาการ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในส่วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้ว ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ยังสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างบรรยากาศ และส่งเสริมให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านดาราศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนผ่านการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ พัฒนาแนวคิด ทักษะ และกระบวนการทำวิจัยดาราศาสตร์ จึงกำหนดจัด การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของเยาวชน
  2. เพื่อให้เยาวชนมีประสบการณ์การนำเสนอผลงานในระดับประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำวิจัยดาราศาสตร์ของเยาวชน

 

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน และครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

สถานที่จัดกิจกรรม

                    โรงแรมคุ้มภูคำ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10

กำหนดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10