เกี่ยวกับโครงการ

mhesi logo narit logo s TACs2022 Logo

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) Online

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์   โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันฯ  ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันฯ  ในการพัฒนากำลังคนทางดาราศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มี “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ของเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดาราศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการทำโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย ซึ่งกระบวนการค้นคว้าในรูปแบบยุววิจัยดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้มีการอบรมและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาค้าคว้าด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน เป็นจุดกำเนิดของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน และเกิดความแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต งานยุววิจัยด้านดาราศาสตร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นจะมีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งเวทีนี้จะเป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับเยาวชนของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ
  2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ
  4. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัยและก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 รับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ จำนวน 40 เรื่อง

สถานที่จัดกิจกรรม

        จังหวัดเชียงใหม่

วัน เวลา จัดกิจกรรม

          การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (TACS#2022) จัดการประชุมขึ้นระหว่าง วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565

การรับสมัคร

          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (TACs2022) สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/tacs โดยผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  • ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดลงทะเบียนและบทคัดย่อ (Abstract)                                รับสมัครจนถึงวันที่ 9  พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการคัดเลือก                                                                 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)        ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

  • ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดลงทะเบียนและบทคัดย่อ (Abstract)                                รับสมัครจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

          ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาหัวข้อนำเสนอผลงาน โดยคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

หมายเหตุ

  1. ผู้สนใจ (ทุกกลุ่มเป้าหมาย)  สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเดินทางและค่าที่พัก ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยินดีสนับสนุนค่าที่พัก ให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในช่วงเวลาระหว่างการนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่