คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายมนูญ สรรค์คุณนากร ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ อนุกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการ
5. นายประวัติ ภัททกวงศ์ อนุกรรมการ
6. นางภูวษา สินธุวงศ์ อนุกรรมการ
7. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
8. ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขานุการ
10. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พิจารณาคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
3. พิจารณา ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
4. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเสนอแนะการจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
6. พิจารณาแผนบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคล และรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย