สมัครเข้าร่วมโครงการ

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ ประจำปี 2567 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่

https://www.narit.or.th/index.php/student/sapw (โครงการยุววิจัยดาราศาสตร์)

หรือ โทร. 053121269 ต่อ 302

 1. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 2. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms : https://bit.ly/ApplyProject_2024

หรือสแกน QR CODE sapw 2567 qr  นี้

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ขนาดไม่เกิน 5 Mb)                                                     จำนวน 1 รูป
 2. 2. เอกสารยินยอมจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา/โรงเรียน ให้เข้าร่วมโครงการฯ          จำนวน1 ชุด
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง)                     จำนวน1 ชุด

(ไฟล์สแกน/รูปถ่าย สกุล .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)

 1. 4. โครงร่างโครงงานดาราศาสตร์ (Proposal)                                                          จำนวน 1 เรื่อง

รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความสนใจศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์
 3. สามารถเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ ได้ด้วยตัวเอง (ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย)
 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกตรองและครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมโครงการ
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตร และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้
 6. ต้องมีความรู้พื้นฐาน ดังนี้

1) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2) คณิตศาสตร์ : - ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

                   - เลขยกกำลัง-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล-ฟังก์ชันลอการิทึม

                   - เรขาคณิต-ภาคตัดกรวย-ตรีโกณมิติ

                   - สถิติศาสตร์-การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

                   - การเทียบบัญญัติไตรยางค์

3) พื้นฐานโปรแกรม Microsoft excel

4) ฟิสิกส์:- กลศาสตร์ (แรง-แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม-การชน)

           - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

          - คลื่น

          - แสง-ทัศนศาสตร์

          - การแผ่รังสี-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

          - ฟิสิกส์อะตอม

 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตร และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้

 

การคัดเลือก

          หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครที่กรอกและเอกสารโครงร่างโครงงานที่แนบส่งเข้ามา

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          คณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 20 ท่าน และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมในวันที่  12 พฤศจิกายน 2566  ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ https://www.narit.or.th/index.php/student/sapw (โครงการยุววิจัยดาราศาสตร์) โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด