วันเวลา และสถานที่

วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรม

          โครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ ประจำปี 2567 ดำเนินการอบรมออกเป็น 2 ช่วง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 : อบรมยุววิจัยดาราศาสตร์

จัดขึ้นในระหว่าง 27-30 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ช่วงที่ 2 : นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ รูปแบบออนไลน์

จัดขึ้นในช่วงเดือน  เมษายน 2567

** วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม อาจปรับเปลี่ยน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง