สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 5

กำหนดการรับสมัคร

ska nyc 5 banner

   วันจัดกิจกรรมค่าย

   2 – 9 กรกฎาคม 66        

   เปิดรับสมัคร

   9 มิถุนายน 66

   หมดเขตการรับสมัคร

   28 มิถุนายน 66

   ประกาศผลการคัดเลือก          

   30 มิถุนายน 66

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้
  3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.สงขลา ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่ายฯ
  4. มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

          การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปผู้สมัครอย่างชัดเจน

  จำนวน 1 ชุด  

2. ใบกิจกรรม นำเสนอในหัวข้อ “สื่อสารสิ่งที่ชอบทางดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์”     

   จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้สมัคร)

   จำนวน 1 ชุด

>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

   

 

>>สมัครเข้าร่วมค่ายคลิกที่นี่<<              >>ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่<<

 

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/youth-camp-star-culture-12-name มีรายละเอียดดังนี้

   ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566           

   ลำดับตัวจริง 100 คน   

 

   ลำดับสำรอง 40  คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 100 คน จะต้องให้ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ คุณอนุชา เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2976210 ให้ครบถ้วน วัน และเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

หมายเหตุ :

  1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
  2. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms ตามลิงก์ด้านบน โดยจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น เมื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรอประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้ง
  3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่ายเท่านั้น
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

 

- รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล