สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4

กำหนดการรับสมัคร

   วันจัดกิจกรรมค่าย

   2 – 4 กรกฎาคม 64        

   เปิดรับสมัคร

   1 เมษายน 64

   หมดเขตการรับสมัคร

   15 มิถุนายน 64

   ประกาศผลการคัดเลือก          

   18 มิถุนายน 64

   ยืนยันเข้าร่วมค่าย

   19  มิถุนายน 64

   เรียกตัวสำรอง

   20 มิถุนายน 64

   ประกาศรายชื่อ ( Final )

   22 มิถุนายน 64

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้
  3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.สงขลา ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่ายฯ
  4. มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

          การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล รับสมัครผ่าน 2 ช่องทาง คือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ และใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครต้องเลือกส่งใบสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น

   1. สมัครผ่านระบบออนไลน์

 

1. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร ( ใช้ภาพน้องที่สื่อความเป็นตัวน้องมากที่สุด ) ขนาดไม่เกิน 5Mb

   จำนวน 1 รูป   

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร )

   จำนวน 1 ชุด

3. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )

>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

   จำนวน 1 ชุด

4. นำเสนอในหัวข้อ “ สิ่งที่ชอบทางด้านดาราศาสตร์ ”

   จำนวน 1 ชุด

( ส่งได้ทุกรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ / วาดรูป / ทำคลิปวิดีโอ / คลิปเสียง / ร้องเพลง / เต้น หรือรูปแบบอื่น )  

 

 

>>สมัครเข้าร่วมค่ายคลิกที่นี่<<              >>ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่<<

coming soon                                      coming soon   2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

 

1. เอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

   จำนวน 1 ชุด   

2. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร ( ใช้ภาพน้องที่สื่อความเป็นตัวน้องมากที่สุด ) ขนาดไม่เกิน 5Mb          

   จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร )

   จำนวน 1 ชุด

4. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )

>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

   จำนวน 1 ชุด

5. นำเสนอในหัวข้อ “สิ่งที่ชอบทางด้านดาราศาสตร์ ”

(***ส่งในรูปแบบการเขียนเรียงความ หรือวาดรูป***)  

   จำนวน 1 ชุด

6. แนบเอกสารข้อ 1-5 มาตามที่อยู่ต่อไปนี้

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 

(ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล)

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 074 300 868

 

หมายเหตุ :

1.การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อบนหน้าเว็ปไซต์ได้ 

2.คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งถึงคณะกรรมการภายในวันหมดเขตรับการสมัครเท่านั้น

 

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/youth-camp-star-culture-12-name มีรายละเอียดดังนี้

   ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564           

   ลำดับตัวจริง 100 คน   

 

   ลำดับสำรอง 40  คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 100 คน จะต้องให้ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ คุณอนุชา เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2976210 ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2564  

หมายเหตุ :

  1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
  2. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms ตามลิงก์ด้านบน โดยจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น เมื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรอประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้ง
  3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่ายเท่านั้น
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

 

- รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

- กำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

- ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล (coming soon)