สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

CCOcamp 2565 02

กำหนดการรับสมัคร

วันจัดกิจกรรมค่าย

1 – 3 กรกฎาคม 2565         

เปิดรับสมัคร

6 มิถุนายน 2565

หมดเขตการรับสมัคร

18 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือก          

20 มิถุนายน 2565

ยืนยันเข้าร่วมค่าย

21 – 22 มิถุนายน 2565

เรียกตัวสำรอง

23 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ ( Final )

24 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และสามารถเดินทางมาเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนแปลงยาวแคมป์ปิ้ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
  3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ให้เข้าร่วมค่าย
  4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้งพร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

จำนวน 1 ชุด     

2. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง

จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ชุด

4. ใบกิจกรรม เพื่อนำเสนอสิ่งที่ชอบทางดาราศาสตร์ ใน 1 กระดาษ A4 เพื่อใช้ในการพิจารณา

จำนวน 1 ชุด

            

            ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

(ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง)

  1. ทาง e-mail สแกนไฟล์รูปแบบ PDF และแนบส่งไฟล์ใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ  : คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งถึงคณะกรรมการภายในวันหมดเขตรับการสมัครเท่านั้น

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ NARIT มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565           

ลำดับตัวจริง 30 คน          

ลำดับสำรอง 10 คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ทีรายชื่อตามประกาศทั้ง 30 คน จะต้องให้ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่คุณณัฐยา เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-0882264 ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ :

  1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
  2. สถาบันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกิจกรรม อันได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารในการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเดินทาง จากภูมิลำเนามายังจุดลงทะเบียนและเดินทางกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเอง
  3. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา ต่อเมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสิ้นสุดค่าย