สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

CCO IYC 7 banner

กำหนดการรับสมัคร

  วันจัดกิจกรรมค่าย

5 – 7 เมษายน 2566        

  หมดเขตการรับสมัคร

18 มีนาคม 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก       

20 มีนาคม 2566

  ยืนยันเข้าร่วมค่าย          

20 – 22 มีนาคม 2566

  เรียกตัวสำรอง

23 มีนาคม 2566

  ประกาศรายชื่อ ( Final )

24 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และสามารถเดินทางมาเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนแปลงยาวแคมป์ปิ้ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
  3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ให้เข้าร่วมค่าย
  4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 1 ชุด     

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง       

จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

จำนวน 1 ชุด

            

            ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://bit.ly/plangyaocamping2  หรือโทร 084-0882264 ในเวลาราชการ

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ NARIT มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2566           

ลำดับตัวจริง 50 คน          

ลำดับสำรอง 10 คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ทีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องให้ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่คุณณัฐยา เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 084-0882264 ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566

หมายเหตุ :

 

  1. หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
  2. สถาบันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกิจกรรม อันได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารในการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเดินทาง จากภูมิลำเนามายังจุดลงทะเบียนและเดินทางกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเอง
  3. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา ต่อเมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสิ้นสุดค่าย