สมัครเข้าร่วมค่าย

          ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน(NAS) สามารถดำเนินการสมัครด้วยการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 1-9 ผ่านระบบออนไลน์ google form ที่ลิงก์ด่านล่าง โดยผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งานของ gmail เท่านั้น
          หลังจากประกาศรายชื่อชมรมที่ผ่านการคัดลือกและสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาของชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจึงจะถือว่าการยืนยันเพื่อเข้าร่วมค่ายฯดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

*** สำคัญ : หากชมรมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ หรือ ครูที่ปรึกษาชมรมไม่โทรมาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาคัดเลือกตัวสำรองเข้าร่วมค่ายต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

[1] รูปถ่ายครูที่ปรึกษา ขนาดไม่เกิน 5Mb     จำนวน 1 ชุด
[2] รูปถ่ายผู้สมัคร 3 คน ขนาดไม่เกิน 5Mb จำนวน 1 ชุด
[3] สำเนาบัตรประชาชนของครูที่ปรึกษา (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
[4] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
[5] สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1 ชุด
[6] ใบอนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ในโรงเรียน”(สำหรับผู้ปกครอง)(ตามเอกสารแนบหรือ ไปที่ https://bit.ly/NAS2024_doc)
[7] สไลด์นำเสนอ “กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์” (ชมรมละ 1 ผลงาน) จำนวน 1 ชุด
[8] เรียงความ “ความคาดหวังจากการเข้าร่วมค่ายฯ” (สำหรับครูที่ปรึกษา) จำนวน 1 ชุด
[9] วีดีโอ แนะนำชมรมดาราศาสตร์ ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด


banner nas 2 01 หมายเหตุ

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ในแต่ละรอบ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้น ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดกิจกรรม จะต้องรับผิดชอบเองหรือเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

  • ตรวจสอบรายชื่อ
     -  เชียงใหม่       คลิกที่นี่ 
     - ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่
     -  นครราชสีมา คลิกที่นี่
    - สงขลา     คลิกที่นี่


รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2024