ประกาศ

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2567
ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567