ประกาศ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา