การให้บริการวิชาการภายใต้การดาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ( International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO – ITCA )

Screen Shot 2562 12 06 at 16.01.34

        ในเดือนพฤศจิกายน 2558 สดร. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ประชุมสมัยสามัญยูเนสโกครั้งที่ 38 ณ สานักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้เป็นศูนย์อบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ทั้งนี้ได้มีการ ลงนาม บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง สดร. กับ UNESCO ในเดือนสิงหาคม 2560

78435668 1016073615393429 3457269624683364352 n

ที่ผ่านมา ได้จัดการอบรมดาราศาสตร์ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่ สนใจในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รองผู้อานวยการทั่วไปขององค์การยูเนสโก Mr Qing Xue ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดาเนินงานของ ITCA และเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์ นานาชาติภายใต้ยูเนสโกอย่างเป็นทางการ

ในปีงบประมาณ 2562 การดาเนินงานของ ITCA มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 750 คน มีจานวน กิจกรรม ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ดังนี้

- Thailand-UK Python+Astronomy Summer School 2018
- The 7th International VLBI Technology Workshop
- Probing Relativistic Gravity in the SKA Era workshop
- Second Asia SKA Initiative On Neutron Star (ASIONS) meeting
- Adaptive Optics Workshop : From the eye to the sky
- NARIT International Astronomical Training Workshop 2019
- Network for Astronomy School Education Workshop 2019
- The 2nd NARIT-STFC Summer School in Radio Astronomy
- NARIT-IAU100 Inspiring Stars Workshop
- SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019
- The Inauguration of ITCA
- NARIT-EACOA Summer Workshop on Astrostatistics and Astroinformatics 2019
- GCRF Big Data and Digital Technology Workshop

- ITCA Colloquium 2019: Big Data for Southeast Asian Development