การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์พิเศษของเอกภพ

        เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงกลไกการระเบิดและแผ่รังสีแกมม่า สัญญาณวิทยุจากแหล่งต่างๆ ในอวกาศ, ดาวคู่, ดาวแปรแสง, พัลซาร์ เมเซอร์ รวมถึงการกำเนิดลัวิวัฒนาการของดวงดาว เป็นต้น

research photo 5 research photo 6
 
พัลซาร์


เมเซอร์

research photo 7 research photo 8

ดาวแปรแสง ( Cataclysmic Variables )


ดาวคู่แบบแตะกัน

research photo 9 research photo 10

การเกิดคลื่นกลกระเพื่อม (acoustic) ภายในดาวฤกษ์


การกำเนิดดาว


ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) Dr. Irawati Puji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) ดร. พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.กิติยานี  อาษานอก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) ดร.นหทัย  ตนะกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5) ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7) Dr. Ram Kesh Yadav

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8) Dr. Koichiro  Sugiyama

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10) Dr. Evgenii Semenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11) ดร. ผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12) Dr. Zhongtao Han

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่