ในกรอบวิจัยนี้ สดร ศึกษาครอบคลุมวัตถุในอวกาศที่หลากหลายซึ่งที่เด่นๆ ได้แก่ ดาวแปรแสง พัลซาร์ บริเวณการเกิดดาวฤกษ์ รวมถึงเมเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือและกำลังคนที่มีอยู่และที่กำลังจะมีในอนาคต ดาวแปรแสงเป็นส่วนหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของดาวฤกษ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขั้นหรือสภาวะในลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่กำลังเป็นอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก การศึกษาวิจัยจะใช้ทั้งวิธีการสังเกตการณ์และวิธีทางทฤษฎี รวมกันซึ่งในการสังเกตการณ์ก็จะใช้ทั้งกล้องโทรทรรศน์บนภาคพื้นดินและกล้องโทรทรรศน์อวกาศ และสังเคราะห์จำนวนของดาวฤกษ์เหล่านั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับ พัลซาร์ บริเวณการกำเนิดดาว และเมเซอร์ เราจะใช้แนวทางผสมผสานของเทคนิคทางด้านดาราศาสตร์แสง และ ดาราศาสตร์วิทยุ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้ง

 

research ks 002

พัลซาร์ [Credit: NASA]

 

research ks 003

เมเซอร์ [Credit:  Yvonne Kei-Nam Tang, Cornell University]

                                                             

research ks 004

ดาวแปรแสง [Credit:  CELESTIAL IMAGE CO./SCIENCE PHOTO LIBRARY]

                             

 research ks 005

บริเวณการเกิดดาวฤกษ์ [Credit: NASA/ESA]

 

ทีมวิจัย

1) Dr. Irawati Puji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)   

2) ดร. พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3) ดร.กิติยานี  อาษานอก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4) ดร.นหทัย  ตนะกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5) ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6) ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7) Dr. Ram Kesh Yadav

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

8) Dr. Koichiro  Sugiyama     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10) Dr. Evgenii Semenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11) ดร. ผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12) Dr. Zhongtao Han

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13) ดร.ธนพล ชนะพจน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. Yunnan Observatories, China
 3. University of Warwick, UK
 4. University of Leicester, UK
 5. University of Sheffield, UK
 6. Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), Korea
 7. Pulkovo Astronomical Observatory, Russia
 8. Crimean Astrophysical Observatory, Crimea
 9. Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Germany
 10. National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), Japan
 11. Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), India
 12. Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Germany
 13. CSIRO Astronomy and Space Science, Australia
 14. Yebes Observatory, Spain
 15. Jodrell Bank Centre for Astrophysics, University of Manchester, UK
 16. University of Florida, USA