ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิก ขายโดยวิธีทอดตลาด กรณีพัสดุเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

ดาวน์โหลดประกาศ